Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn

content:

I. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Đồng chí: Nguyễn  Hồng Sơn

Chức vụ: PBT  HU, Chủ tịch UBND huyện

Email: sonnh@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại: 0948631966

 

   

 

Đồng chí: Vương Hồng Thái

Chức vụ: UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Phụ trách Khối Văn Xã

Emal: thaivh@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại: 0912919262

   

Đồng chí: Hồ Sỹ Hải

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phụ trách khối Kinh tế

Emai: haihs@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại: 0368143075

 

II. VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

 

Đồng Chí: Nguyễn Hồ Tiến

Chức vụ:  HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Email: tiennh@namdan.nghean.gov.vn 

Số điện thoại: 0912484455

 

III. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN 

 

Đồng Chí: Nguyễn Văn Đường

Chức vụ:  Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

Email: duongvhttnd@gmail.com

Số điện thoại: 0915968567

  

IV. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

Đồng Chí: Lê Văn Sỹ

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng KTHT

Số điện thoại:   0978939816

 

V. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Đồng Chí: Nguyễn Hồ Bá

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Email: banh@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại:   0912123658

 

VI. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Đồng Chí: Nguyễn Đình Thế

Chức vụ: Trưởng phòng NNPTNT

Email: thend@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại:  0989199305

 

VII. PHÒNG TƯ PHÁP

Đồng Chí:: Lê Thị Phương Thảo

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tư pháp

Email: thaoltp@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại:    0945329339

 

VIII. PHÒNG Y TẾ

Đồng Chí: Phạm Duy Phúc

Chức vụ: Trưởng phòng Y tế

Email: phucpd@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại:   0987215576

 

IX. PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Đồng Chí: Nguyễn Thành Lâm

Chức vụ: Trưởng phòng TNMT

Email: lamnt@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại:   0986598809

 

X. PHÒNG NỘI VỤ

Đồng Chí: Hoàng Nghĩa Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ

Email: hunghn@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại: 0975714226

 

XI. THANH TRA HUYỆN

Đồng Chí: Hoàng Đình Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra 

Email: tienhd@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại:   0983384546

 

XII. PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH

Đồng chí : Nguyễn Xuân Dũng

Chức vụ: Trưởng phòng LĐTBXH

Email: dungnx@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại:   0869862968

 

XIII. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đồng Chí: Lê Trung Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng GD&ĐT

Email: sonlt@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại: 0982822767   

 

XIV. MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG

Đồng Chí: Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng, Giám đốc một cửa điện tử liên thông

Email: haint@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại:    0989145662

 

XIV. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ HUYỆN

Đồng Chí: Nguyễn Văn Chính

Chức vụ: Giám đốc 

Email: chinhnc@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại: