Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn

content:

I. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Đồng chí: Nguyễn  Hồng Sơn

Chức vụ: PBT  HU, Chủ tịch UBND huyện

Email: sonnh@namdan.nghean.gov.vn

   

 

Đồng chí: Vương Hồng Thái

Chức vụ: UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Emal: thaivh@namdan.nghean.gov.vn

   

Đồng chí: Hồ Sỹ Hải

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Emai: haihs@namdan.nghean.gov.vn

 

II. VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

Đồng Chí: Nguyễn Hồ Tiến

Chức vụ:  HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Email: tiennh@namdan.nghean.gov.vn 

Số điện thoại: 0912484455

 

III. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN 

Đồng Chí: Nguyễn Thiện Dũng

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng VHTT

Email: dungnt@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại: 0912561127

  

IV. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

Đồng Chí: Lê Văn Sỹ

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng KTHT

Số điện thoại:   0978939816

 

V. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Đồng Chí: Nguyễn Hồ Bá

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Email: banh@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại:   0912123658

 

VI. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Đồng Chí: Bùi Thị Oanh

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng NNPTNT

Email: oanhbt@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại: 0988071981

 

VII. PHÒNG TƯ PHÁP

Đồng Chí: Nguyễn Văn Đường

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp

Email: duongnv@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại:    0915968567

 

VIII. PHÒNG Y TẾ

Đồng Chí: Phạm Duy Phúc

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Y tế

Email: phucpd@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại:   

 

IX. PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Đồng Chí: Nguyễn Thành Lâm

Chức vụ: Trưởng phòng TNMT

Email: lamnt@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại:   

 

X. PHÒNG NỘI VỤ

Đồng Chí: Nguyễn Như Khôi

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nội vụ

Email: khoinn@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại: 0983768695

 

XI. THANH TRA HUYỆN

Đồng Chí: Hoàng Đình Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra 

Email: tienhd@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại:   

 

XII. PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH

Đồng chí : Nguyễn Xuân Dũng

Chức vụ: Trưởng phòng LĐTBXH

Email: dungnx@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại:   0869862968

 

XIII. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đồng Chí: Lê Trung Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng GD&ĐT

Email: sonlt@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại: 0982822767   

 

XIV. MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG

Đồng Chí: Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng, Giám đốc một cửa điện tử liên thông

Email: haint@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại:    0989145662