Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn

content:

 

1.   Ông: Nguyễn  Hồng Sơn
      Chức vụ: PBT  HU, Chủ tịch UBND huyện

      Số điện thoại:

2.  Ông: Vương Hồng Thái

     Chức vụ: UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện 

     Số điện thoại:  

  3. Ông: Hồ Sỹ Hải

     Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện 

     Số điện thoại: