An ninh - Quốc phòng

null Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp chủ yếu về chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, cơ chế phân công, phân cấp quản lý điều hành ngân sách năm 2021; Triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới năm 2021

content:

Chiều ngày 24/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp chủ yếu về chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, cơ chế phân công, phân cấp quản lý điều hành ngân sách năm 2021; Triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới năm 2021.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - PBTHU, Chủ tịch UBND huyện; tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ và trưởng các đoàn thể huyện; Trưởng các phòng, ngành; Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II; Giám đốc Kho bạc nhà nước. Tham dự  Hội nghị tại điểm cầu UBND các xã, thị trấn có Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể và toàn thể cán bộ công chức xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo của các phòng ngành và kế hoạch triển khai giải pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội và cơ chế điều hành ngân sách nhà nước năm 2021; Triển khai Thu ngân sách năm 2021 và kế hoạch thu nợ từ năm 2020 trở về trước; Triển khai phát triển lĩnh vực Nông nghiệp và kế hoạch xây dựng Nông thôn mới năm 2021; Triển khai các giải pháp phát triển lĩnh vực y tế, lĩnh vực Công nghiệp, tiểu thủ Công nghiệp, Làng nghề, xây dựng đường cứng, phát triển khu vực dịch vụ; Triển khai giải pháp phát triển lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thể dục thể thao, các giải pháp xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm đảm bảo an sinh xã hội năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Hồ Bá - Trưởng phòng TC-KH báo cáo kết quả triển khai giải pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội và cơ chế điều hành ngân sách nhà nước năm 2021; công tác Thu ngân sách năm 2021 và kế hoạch thu nợ từ năm 2020 trở về trước

Đồng chí Bùi Thị Oanh - Trưởng phòng NNPTNT Triển khai phát triển lĩnh vực Nông nghiệp và kế hoạch xây dựng Nông thôn mới năm 2021

Đồng chí Nguyễn Văn Đường- Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin triển khai kết hoạch phát triển lĩnh vực văn hóa và Thông tin năm 2021

Đồng chí Nguyễn Xuân Dũng - Trưởng phòng LĐTBXH triển khai các giải pháp xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm đảm bảo an sinh xã hội năm 2021

Đồng chí Lê Trung Sơn - Trưởng phòng GD-ĐT Triển khai giải pháp phát triển lĩnh vực  Giáo dục - Đào tạo năm 2021

Đồng chí Nguyễn Thành Lâm - Trưởng phòng TNMT Triển khai giải pháp phát triển lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường năm 2021

Đồng chí Phạm Duy Phúc -Phó Trưởng phòng Y tế báo cáo kết quả phòng chống dịch covid 19 và triển khai các giải pháp phát triển lĩnh vực y tế năm 2021.

Đồng chí Vương Hồng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phát biểu cho ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị cũng nghe báo cáo kết quả triển khai giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện tại cơ sở trong năm 2020, phương hướng chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND các xã, thị trấn trong năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với phòng chống Covid 19, đẩy mạnh công tác xây dựng Nông thôn mới Nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thu hút đầu tư phát triển du lịch.