Hội Đồng Nhân Dân huyện Nam Đàn

content:

1.   Ông: Nguyễn Lâm Sơn
      Chức vụ: PBT TT HU, Chủ tịch HĐND huyện

      Số điện thoại:

2.  Bà: Trần Thị Hiên

     Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện 

     Số điện thoại:  

3.   Ông: Đặng Văn Thành

     Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện 

     Số điện thoại:  

4.  Ông: Trần Văn Tiến

     Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện 

     Số điện thoại:  

5.   Ông: Đinh Xuân Tân

     Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện 

     Số điện thoại: