Hiển thị công khai ngân sách

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định Ngày Công Bố Đường dẫn toàn văn
1 123 2019 2009 KIGJ 03/01/2020
FDS - NamDanNgheAn - Plan.xlsx
BViet Nam Đàn.docx