Hội Đồng Nhân Dân huyện Nam Đàn

content:

1.   Bà: Trần Thị Hiên
      Chức vụ: PBT TT HU, Chủ tịch HĐND huyện

      Số điện thoại:

2.   Ông: Phạm Văn Ái

     Chức vụ: Phó Chủ tịch  HĐND huyện 

     Số điện thoại:  

3.  Ông: Trần Văn Tiến

     Chức vụ: Trưởng Ban KTXH - HĐND huyện 

     Số điện thoại:  

4.   Ông: Đinh Xuân Tân

     Chức vụ: Trưởng Ban Pháp Chế - HĐND huyện 

     Số điện thoại: