Hội đồng nhân dân huyện Nam Đàn

content:

Đồng chí: Trần Thị Hiên
Chức vụ: PBT TT HU, Chủ tịch HĐND huyện

Email: hientt@namdan.nghean.gov.vn

  

Đồng chí: Phạm Văn Ái
Chức vụ: UVBTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Email: aipv@namdan.nghean.gov.vn

 

3.  Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến

     Chức vụ: Trưởng Ban KTXH - HĐND huyện 

     Email: tiennv@namdan.nghean.gov.vn

4.  Đồng chí: Đinh Xuân Tân

     Chức vụ: Trưởng Ban Pháp Chế - HĐND huyện 

  Email: tandx@namdan.nghean.gov.vn