Lịch tiếp dân

content:Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 12/10/2020 của Hội đồng tiếp công dân UBND huyện Nam Đàn
content:Thông báo lịch tiếp công dân quý 3 của TTr HDNĐ huyện và Đại biểu HĐND huyện Khóa XX Thường kỳ 2016-2020
content: thông báo lịch tiếp công dân quý 3 của TTr HDNĐ huyện và Đại biểu HĐND huyện Khóa XX Thường kỳ 2016-2020
content:Tải file:  TBKQ tiếp công dân 20/6/2020
content:Tải file tại đây: tiếp dân 10/5
content:tải file: TBKL tiếp công dân ngày 10/02
content:Tải file : TBKQ tiếp công dân ngày 10/1