Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê duyệt

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định Ngày Công Bố Đường dẫn toàn văn
1 Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 2020 19/NQ-HĐND 27/01/2021
19NQ_2021012509050696396020210125090528371_Signed_1611713519855.pdf
2 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 2020 1415 10/07/2020
1415signedsigned_20200708021533274270_1594600352442.pdf
3 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2020 2020 607/TB-UBND 04/03/2020
clip clip 607.signed_1589961965575.pdf.signed