Tổng hợp tình hình công khai

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định Ngày Công Bố Đường dẫn toàn văn
1 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020 2020 1415 10/07/2020
1415signedsigned_20200708021533274270_1594600352442.pdf
2 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2020 2020 607/TB-UBND 04/03/2020
clip clip 607.signed_1589961965575.pdf.signed