Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

09/11/2022
Để triển khai kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp tổng hợp các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 11 năm 2022
07/10/2022
Để triển khai kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp tổng hợp các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 10 năm...
05/09/2022
Để triển khai kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp tổng hợp các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 9 năm...
25/08/2022
Trong bối cảnh cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ, Chính phủ đã xác định và đang từng bước xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số, tạo...
11/07/2022
Để triển khai kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp tổng hợp các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 7 năm 2022
05/07/2022
Ngày 06/6/2022 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên...
27/06/2022
  Để triển khai kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp tổng hợp các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 6...
30/05/2022
Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 và tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021(có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022),  nhằm tăng cường quản lý...