Văn bản chỉ đạo điều hành

null Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện

content:
Số văn bản  19/2018/NQ-HĐND
 Ngày ban hành  20/12/2018
 Người ký  
 Trích yếu   QĐ ban hành cơ chế chính sách thực hiện Chương trình MTQG xây dựng   NTM năm 2018
 Nội dung  QĐ ban hành cơ chế chính sách thực hiện Chương trình MTQG xây dựng   NTM năm 2018

Xem chi tiết: tại đây