Văn bản chỉ đạo điều hành

null Bản tin tổng hợp các văn bản có hiệu lực thi hành trong tháng 3 năm 2021

content:

 

          I. Những Nghị định  liên quan hoạt động quản lý nhà nước có hiệu lực trong tháng 3/2021

          - Nghị định số: 16/2021/NĐ - CP của Chính phủ ban hành ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án có hiệu lực thi hành 03/3/2021;

          - Nghị định số: 13/2021/NĐ - CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có hiệu lực ngày 01/3/2021;

          - Nghị định số: 08/2021/NĐ - CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ  quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2021;

          - Nghị định số: 07/2021/NĐ - CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2021;

          - Nghị định số: 04/2021/NĐ - CP ngày 22/01/2021của  Chính phủ  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực thi hành ngày 10/3/2021;

          - Nghị định số:  03/2021/NĐ - CP ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có hiệu lực ngày  01/3/2021.

          II. Những Thông tư liên quan hoạt động quản lý nhà nước có hiệu lực trong tháng 3/ 2021;

          - Thông tư số: 11/2020/TT- BLĐTBXH  ngày 12/11/2020  của Bộ Lao động thương binh & xã hội về  Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm  Có hiệu lực 01/3/2021;

          - Thông tư số: 02/2021/TT - BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế V/v Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số có hiệu lực ngày 10/3/2021;

          - Thông tư số : 03/2021/TT - BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ giáo dục & Đào tạo về  Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập có hiệu lực ngày 20/3/2021;

          - Thông tư số : 02/2021/TT - BGDĐT  ngày 02/02/2021 của Bộ giáo dục & Đào tạo về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập có hiệu lực ngày 20/3/2021;

          - Thông tư số : 01/2021/TT - BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ giáo dục & Đào tạo quy định  mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập có hiệu lực ngày 20/3/2021;

          - Thông tư số : 01/2021/TT - BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2021;

            - Thông tư số : 11/2021/TT - BTC ngày 05/02/2021 của Bộ Tài chính  Bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính có hiệu lực ngày 23/3/2021;

          - Thông tư số : 04/2021/TT - BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới.  có hiệu lực ngày 01/3/2021;

          - Thông tư số : 01/2021/TT - BGTVT  ngày 27/01/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ có hiệu lực ngày 15/3/2021;

          - Thông tư số : 01/2021/TT - BYT ngày 25/01/2021 của Bộ Y tế  về Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số có hiệu lực ngày 10/3/2021;

          - Thông tư số 30/TT - BYT ngày  31/12/2020 của Bộ Y tế Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ có hiệu lực ngày 01/3/2021.

                                                        Phòng Tư pháp UBND huyện Nam Đàn