Văn hóa, nghệ thuật Nam Đàn

null Thơ: Tinh Thần Dân tộc

content:

Tinh thn daân tc

*        *

*

Thêm một lần lịch sử lại chứng minh

Lòng yêu nước và tinh thần dân tộc

Hai chữ đồng bào Đảng lấy dân làm gốc

Đoàn kết một lòng dốc sức cùng nhau

Cô vít ngang tàng gieo tang tóc thương đau

Đảng dẫn lối toàn dân ta đoàn kết

Xã hội cách ly cho cô vi đi vào chỗ chết

Chúng hết đường phát tán lây lan

Cuộc chiến này dù vất vả gian nan

Dân với Đảng cùng đồng tâm chung sức

Kẻ ít người nhiều tận tâm tận lực

Chia ngọt sẻ bùi hết mực yêu thương

Nét nhân văn đạo lý luân thường

Trong gian khó nhường cơm xẽ áo

Yêu biết mấy những tấm lòng thơm thảo

Thực sự tự hào hai tiếng Việt Nam./.

08 – 4 – 2020

Nguyễn Thiện Dũng