Văn hóa, nghệ thuật Nam Đàn

null ViÕng mé anh

content:

ViÕng mé anh

*        *

*

Ai lµm r¹ng rì non s«ng.

Ai lµm nªn nh÷ng chiÕn c«ng lÉy lõng.

Vµo sinh ra tö ai tõng.

§Ó cho ®Êt n­íc t­ng bõng në hoa.

Non s«ng thèng nhÊt mét nhµ.

Ng­êi ®i ng­êi ë thËt lµ ®au th­¬ng.

Th¨m anh nhí l¹i chiÕn tr­êng.

Nhí anh t«i th¾p nÐn h­¬ng nguyÖn cÇu.

Quª h­¬ng nghÜa nÆng t×nh s©u.

Tri ©n anh c¶ ngµn c©u ©n t×nh.

Tháng 7 – 2020