Văn hóa - Xã hội

null ​​​​​​​Phát huy sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng, triển khai, thực hiện hương ước góp phần xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh

content:

             Việc phát triển văn hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị thông minh vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta bởi văn hóa là "nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Hoạt động vui chơi, thể thao tại Nhà văn hóa xóm

Nhân dân xóm 9 - xã Khánh Sơn phát động ra quân làm giao thông thủy lợi

 

          Phát triển văn hóa ở nông thôn là quan tâm đến phát triển văn hóa từ gốc, là tạo ra những giá trị mới của nông thôn, một nông thôn hiện đại với những giá trị mới về kinh tế, văn hóa, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân ở nông thôn; xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xóm, khối văn hóa, thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn; xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp và xã hội nông thôn mới. Bởi vậy, đòi hỏi phải phát huy sự tham gia của người dân vào công tác xây dựng đời sống văn hóa trong quá trình thực thi chính sách xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị thông minh trên địa bàn huyện Nam Đàn, mà cái gốc chính là xây dựng Hương ước, quy ước của xóm, khối.

          Phát huy vai trò tối đa của người dân trong việc xây dựng Hương ước. Người dân là chủ thể xây dựng vừa là người triển khai thực hiện, vì vậy người dân chính là yêu tố hàng đầu quyết định tính hiệu quả của hương ước trong hỗ trợ quản lý xã hội, phát huy vai trò của hương ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

          Phát huy tính dân chủ, sự chủ động của người dân ở cơ sở trong quá trình xây dựng và thực hiện hương ước trên cơ sở tự nguyện và tuân thủ các nguyên tắc trong triển khai thực hiện, bởi nội dung của Hương ước là thỏa thuận của chính người dân ở cộng đồng dân cư, phản ánh ý chí, nguyện vọng của tất cả tầng lớp nhân dân; các quy ước này không được trái với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội.      Người dân tham gia vào quá trình kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện hương ước ở xóm, khối. Đây là nội dung quan trọng đảm bảo cho hương ước ở xóm, khối được thực hiện một cách nghiêm túc. Qua thực tế cho thấy, ở những xóm, khối có sự tham gia, giám sát chặt chẽ của người dân địa phương thì ở đó vai trò hương ước nói chung và đối với xây dựng đạo đức, lối sống nói riêng được phát huy rất hiệu quả và ngược lại.

          Hương ước, phong tục, tập quán là một giá trị văn hóa, người dân là nơi sản sinh, cũng là nơi lưu trữ giá trị văn hóa đó, bởi vậy, cần có những hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc triển khai thực hiện hương ước như: tuyên truyền biểu dương trên hệ thống truyền thanh, tại các cuộc họp, trong các dịp lễ,… thể hiện ý nghĩa trang trọng, khích lệ mọi người hăng hái, tích cực tham gia.

          Để đẩy mạnh xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh ngoài phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, công nghiệp, dịch vụ, thì xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao… có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó chính  là "nền tảng, động lực, nguồn lực nội sinh" bảo đảm xây dựng và phát triển nông thôn mới bền vững. Muốn vậy, đòi hỏi phải khơi dậy và phát huy tốt vai trò của văn hóa trong công cuộc xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại, đặc biệt là phát huy vai trò tham gia của người dân trong xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, thúc đẩy phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" một cách đồng bộ, thiết thực và hiệu quả.

                                                                   PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN