Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

content:

1. Đồng chí: Nguyễn Duy Thảo

Chức vụ: UVBTVHU, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch UBMTTQ

Email: thaond@namdan.nghean.gov.vn

2. Đồng chí: Phạm Thị Hải

Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Email: haipt@namdan.nghean.gov.vn

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Minh

Chức vụ: HUV, Bí thư Huyện đoàn

Email: huyendoan@namdan.nghean.gov.vn

4. Đồng chí: Nguyễn Huy Hướng

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến Binh

Email: huongnh@namdan.nghean.gov.vn

5. Đồng chí: Trần Đình Sáu

Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

Email: sautd@namdan.nghean.gov.vn

6. Đồng chí: Trần Văn Lĩnh

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông Dân

Email: linhtv@namdan.nghean.gov.vn