Huyện ủy

content:

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Duy Thảo

Chánh Văn phòng Huyện ủy

038.3501.719

0913.427.464

2

Ph. Thị Lưu Chuyền

Phó CVP Huyện ủy

038.3822.134

0977.794.067

3

Phó CVP Huyện ủy

4

Ng. Thị Anh Vân

Kế toán

0949.429.758

5

Đậu Thị Hoa

Văn thư

0979.060.457

6

Nguyễn Văn Hòa

Cơ yếu - CNTT

038.3822.030

0932.336.737

Fax

0974.408.797