Huyện ủy

content:

I. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1. Ông: Biện Văn Trung

Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy

Số điện thoại:

 

2. Bà: Phạm Thị Lưu Chuyền

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Số điện thoại:

 

3. Ông: Trần Quốc Khánh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Số điện thoại:

 

4. Bà: Nguyễn Thị Duyên

Chức vụ: Văn thư

Số điện thoại: