image banner
Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ----- ---------Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn tích cực hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia 10-10-2023----------------Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế!
Phát triển kinh tế xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên! 
BẢN ĐỒ HUYỆN NAM ĐÀN
image
 
Tin tức
  • Huyện đoàn Nam Đàn phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn trong công tác ủy thác
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement